Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

- Tyto OP obchodní společnosti Heesters s.r.o. se sídlem Kališnická 379/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov , IČ:03269761, DIČ:CZ03269761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229682 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) nebo objednávky uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující“) i prostřednictvím internetového obchodu.

- Internetový obchod je prodávajícím provozován na www.hydrokompost.cz, kde jsou uvedeny další informace o prodávajícím .

- Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel s tím, že:

A) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

B) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

- Kupující zasláním objednávky či poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a kupní smlouvou a že s těmito OP a kupní smlouvou souhlasí a to ve znění platném a účinném v okamžiku zaslání objednávky .

- Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

- Platné znění OP je umístěno na www stránkách prodávajícího v sekci „Obchodní podmínky“.

- Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

- Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Není-li smluvní stranou spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb..

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy, Prodávající sděluje, že:

- Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

- Prodávající může požadovat úhradu zálohy před započetím plnění a to v případě požadavku kupujícího na poskytnutí placených služeb (doprava apod.), jsou-li kupujícím vyžadovány případně pokud jsou nutné pro řádné splnění požadavku kupujícího prodávajícím.

- Ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny vždy bez DPH a s její výší.

Náklady spojené s dodáním a vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se kupující zavazuje zcela uhradit prodávajícímu.

 

3. Smlouva

- Pro vyplnění požadavku objednávky na zboží vyplní kupující příslušný formulář na webových stránkách. Formulář obsahuje zejména informace o požadavku na zboží, dodací adresu a kontakt.

- Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení požadavku toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

- K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází odesláním objednávky viz výše, neboť jejím vyplněním a odesláním kupující souhlasí i s uzavřením KS / kupní smlouvy / a OP / obchodních podmínek,  jakož i se zásadami zpracování osobních údajů, se kterými se před odesláním seznámil.

Pokud kupující zvolil variantu odeslání objednávky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy prodávající po obdržení objednávky kupujícího informuje o celkové ceně, která může být povýšena o cenu za služby, pokud jsou kupujícím požadovány, a kterou kupující bude hradit prodávajícímu společně s cenou za zboží

- Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen po doručení objednávky uzavřít smlouvu.

- Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití telekomunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si kupující hradí sám.

 

4. Odstoupení od smlouvy

     - Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

                       - Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

- Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat prodávajícímu el. poštou na email: info@heesters.cz . Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Obě smluvní strany považují takto doručené odstoupení od KS za jeho listinnou podobu a nebudou již vyžadovat zaslání poštou.

- V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

- Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

- V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží a služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. V případě zákonného odstoupení od KS podnikatelem si zboží na své náklady odveze prodávající ,a to po dohodě s kupujícím.

 

5. Cena

- Webové stránky prodávajícího obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

- Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vždy bez DPH a s její výší .

- Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. A to zejména v případě, kdy s ohledem na požadované množství došlo ke změně ceny u dodavatele zboží.

- Ceny označené na webovém rozhraní jako „akční“, platí pouze do vyprodání zásob nebo po dobu časově omezenou.

 

6. Platební podmínky

- Cenu za zboží a služby dle smlouvy musí kupující prodávajícímu uhradit ve lhůtě splatnosti nejméně 14 dnů ode dne předání a převzetí zboží a služeb a potvrzením dodacího listu kupujícím nebo jeho zástupcem a vystavení faktury.

- Cenu za zboží a služby lze uhradit platební kartou na stránkách www.hydrokompost.cz.

7. Dodací podmínky

- Termín dodání je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

- Způsob dodání si kupující volí výběrem objednávky na webových stránkách formou dodání ze strany prodávajícího, přičemž kupující je povinen vyplnit adresu místa dodání a kontaktní informace na osobu zboží přebírající včetně telefonního spojení.

- Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

- V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat na jinou adresu dodání než která byla uvedena v KS (objednávce) nebo jiným způsobem než bylo ve smlouvě potvrzeno, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem dodání.

- Pří převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce je kupující povinen provést kontrolu správnosti dodávky v souladu se smlouvou. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel.

- Dodání zboží zajistí smluvní dopravce. 

8. Provozní doba

- Objednávat či poptávat zboží a služby přes webové rozhraní je možno 24 hodin 7 dní v týdnu.

- Zpracování objednávek či poptávek ze strany prodávajícího je prováděno vždy v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

 

9. Odpovědnost za vady a jakost při převzetí

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady, a že zejména v době, kdy kupující věc převzal má prodávané zboží užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

     - Kupující musí ve své reklamaci uvést, kdy právo uplatňuje , co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje . Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující.

- Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

- Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

- Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS zprávou nebo emailem.

- V případě uznané reklamace prodávajícím zajišťuje prodávající dopravu na své náklady a to jak zboží určeného k reklamaci, tak zboží splňující původní požadavek kupujícího.

 

10. Práva a povinnosti

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

- Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií, videí) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím stranám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

- Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

11. Ochrana osobních údajů

-Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány za účelem splnění objednávky či poptávky, jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dále pak s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

12. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů viz www.hydrokompost.cz

13. Elektronická evidence tržeb

-Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Platby kartou

Poskytovatel platební brány: ComGate Payments, a.s.
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Platební brána přijímá všechny běžné platební karty. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód. Vše je zabezpečeno, můžete být požádání o ověření platby pomocí SMS, aplikace, či jiné metody své banky.

 

 

kontakt pro případné dotazy či reklamace ke platbám kartou:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

 

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

 

Příloha: Kupní smlouva

 

 • Smlouva kupní
 • uzavřená dle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Smluvní strany:
 •  
 • Heesters s.r.o. se sídlem Kališnická 379/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229682
 • zastoupená
 • IČ: 03269761, DIČ:CZ03269761
 • bankovní spojení: …………………………..
 • Kontaktní osoba: ……………………………, email: ……………………, telefon:………………………
 • emailové spojení: info@heesters.cz, telefon: 724933290
 • na straně jedné
 • (dále jen „prodávající“)
 •  
 • a
 •  
 • ………………………..s.r.o. se sídlem …………………………..
 • nezapsaná v obchodním rejstříku , příspěvková organizace nebo zapsaná v obchodním rejstříku vedeném……………………..oddíl…….., vložka….,
 • zastoupená p……………………., ředitel nebo jednatel
 • IČ: …………………..DIČ: CZ…………………….
 • bankovní spojení: ……………………….
 • Kontaktní osoba: ……………………………, email: ……………………, telefon:………………………
 •  
 • nebo
 •  
 • ……………………………., nar…………………, trvale bytem……………………………
 • fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
 • zastoupená p……………………., majitelem firmy ………………………se sídlem ……
 • IČ: …………………..DIČ: CZ……………………..,
 •  
 • nebo
 •  
 • ……………………………., nar…………………, trvale bytem……………………………
 •  
 • na straně druhé
 • (dále jen „kupující“)
 •  
 • uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku:
 •  
 • I.
 • Předmět koupě
 • Předmětem koupě je dodání produktu z e-shopu www.hydrokompost.cz vyrobené nebo prodávané prodávajícím / dále jen „předmět koupě“/   . Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě na základě jednotlivých objednávek kupujícího dle jeho výběru formou formuláře uvedeného na webových stránkách.
 •  
 • II.
 • Kupní cena
 • Kupní cena byla sjednána smluvními stranami dohodou a je stanovena na ……..,- Kč za jednu tunu předmětu koupě bez DPH, která bude připočtena v platné výši dle platných právních předpisů. Cena zahrnuje dále dopravu do sídla kupujícího tj. do …………………a náhradu nákladů za nakládku předmětu koupě . Vykládku předmětu koupě si zajišťuje kupující zcela na své náklady. Při dodání předmětu koupě se strana kupující zavazuje potvrdit dodací list. Kupující souhlasí s tím, že za předmět koupě v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy zaplatí dohodnutou kupní cenu, a to formou převodního příkazu na základě vystaveného daňového dokladu - faktury prodávajícím do …. dnů po předání a převzetí předmětu koupě a potvrzeným dodacím listem s dohodnutou lhůtou splatnosti …….dnů od data vystavení faktury. Faktury – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy účinnými v době jejich vystavení.
 • Bylo dohodnuto, že za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny řádně a včas kupujícím tedy po marném uplynutí lhůty splatnosti a další 5denní lhůty na ni navazující , zavazuje se tento, že zaplatí prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši Kč……,- až do úplného zaplacení .
 •  
 • III.
 • Převod vlastnictví
 • Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na předmětu koupě přejde na kupujícího při jeho dodání nebo jestliže kupující nebo jím pověřená osoba jej nepřevezme včas tj. v době, kdy mu prodávající umožní s ním nakládat a kupující poruší tuto smlouvu tím, že ji nepřevezme.
 • Článek IV.
 • Závěrečná ustanovení
 • Nedílnou součástí této smlouvy jsou OP , které jsou v platném znění vždy prezentovány stranou prodávající na jeho webových stránkách :www.heesters.cz.
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Bylo dohodnuto, že veškeré vztahy plynoucí nebo vázající se na tuto smlouvu, budou řešeny dohodou obou smluvních stran. V případě, že nedojde k mimosoudní dohodě, budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky, a to dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a souvisejících předpisů.
 •  
 • Ukáže-li se, že některé ujednání této smlouvy je neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nahradí jej smluvní strany neprodleně platným ujednáním, jehož hospodářský význam je takovému ujednání nejbližší.
 •  
 • Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a musí být podepsány oběma oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 •  
 • Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání dle této smlouvy, že ji uzavírají v rámci poctivého obchodního styku, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni. Tuto smlouvu si před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a na důkaz toho tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
 • Za prodávajícího:                                                              Za kupujícího
 •  
 • V Praze dne .........................                                       V ……………….dne ………………
 • .........................................................                           ............................................................
 • Heesters s.r.o.                                                              
Zpět do obchodu